In

Sng nay 26/6, m?t chi?c t b?n ch? hi?u Nissan khi ?ang l?u thng trong n?i TP C?n Th? th b?t ng? b?c chy khi?n nh?ng ng??i trong xe v ng??i ?i ???ng m?t phen h va.

V? vi?c x?y ra vo kho?ng 10h sng nay ngay tr??c siu th? Co.opMart C?n Th? trn tuy?n ??i l? Ha Bnh (qu?n Ninh Ki?u). Chi?c t BKS 65K-1767 do ti x? Nguy?n H?u H?u (25 tu?i, ng? qu?n Bnh Th?y) ?i?u khi?n ?i t? h??ng H?u Giang v? trung tm TP C?n Th?.

Chi?c xe t b?n ch? b? chy.
Chi?c xe t b?n ch? b? chy.

Khi xe ?i ??n tr??c siu th? Co.opMart C?n Th? th ti x? H?u ng?i th?y c mi kht pha tr??c ??u xe. Ngay l?p t?c, ti x? cho xe t?p vo l? ???ng ki?m tra th th?y ph?n ??u xe ?ang b? chy. Ti x? H?u li?n l?y bnh x?t c trong xe ?? ch?a nh?ng v?n khng ?n thua. Ngay lc ?, cc nhn vin c?a siu th? Co.opMart C?n Th? mang bnh ch?a chy ra ?ng c?u. Do l?a ???c d?p t?t k?p th?i nn ch? chy ph?n ??u c?a chi?c xe.

Ton b? h? th?ng ?i?n ph?n ??u xe b? chy ?en.
Ton b? h? th?ng ?i?n ph?n ??u xe b? chy ?en.

Theo anh H?u cho bi?t, anh ch? thm 5 ng??i quen ?i cng vi?c ? H?u Giang r?i tr? v? C?n Th?. Trn ???ng ?i khng ?? x?ng v khng c d?u hi?u g b?t th??ng cho ??n khi x?y ra chy.

Qua ki?m tra t?i hi?n tr??ng, c? quan ch?c n?ng cho bi?t ton b? h? th?ng ?i?n ? ph?n ??u xe h?u nh? ? b? chy r?i. V? vi?c ???c pht hi?n k?p th?i nn nh?ng ng??i ?i trong xe ??u thot ra ngoi an ton.

Ti x? v?n cn bng hong khi lm vi?c v?i c? quan ch?c n?ng.
Ti x? v?n cn bng hong khi lm vi?c v?i c? quan ch?c n?ng.

Hi?n v? vi?c ?ang ???c c? quan ch?c n?ng lm r thm nguyn nhn.

Ngu?n : Hu?nh H?i - Dn tr