VTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
Lỗi
  • XML Parsing Error at 1:250. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:149. Error 9: Invalid character

Email In PDF.

Ch? c?n x? cht x?ng ? b? ch? ha kh, sau khi xe lu khng ?i, th xe s? n? ???c ngay m khng c?n ph?i mang ra th?. B?n ??c M?nh Ti?n chia s? kinh nghi?m. ...

Cc b?n ?ang s? d?ng xe my c b? ch? ho kh thng th??ng (khng ph?i lo?i dng b?m phun x?ng ?i?n t?) ch?c c?ng ? t?ng c l?n r?t kh ch?u v xe cn t?t ho?c m?i tinh m r?t kh kh?i ??ng sau khi xe ?? khng s? d?ng kho?ng 5 ngy tr? ln, nh?t l vo ma l?nh nh? ? mi?n b?c.

L do l do x?ng cn l?i trong ch? ho kh ? bay h?i nh?ng ph?n d? chy trong th?i gian xe ?? khng s? d?ng nn lc kh?i ??ng l?i khng n? my ???c. Cch kh?c ph?c r?t nhanh v ??n gi?n nh? sau:

N?u xe ?? kho?ng 1 tu?n tr? ln khng ?i t?i, tr??c khi kh?i ??ng hy dng t-vt v?n n?i vt x? x?ng ? b? ch? ho kh ?? cho s? x?ng c? ??ng l?i trong b?u x?ng c?a ch? ho kh theo ?ng cao xu ch?y xu?ng ??t (ch?ng 1 chn nh?) sau ? v?n vt l?i. Khi x?ng c? b? th?i ra x?ng m?i t? bnh x?ng ch?y xu?ng thay th? x?ng c? nn s? kh?i ??ng ???c ngay nh? bnh th??ng.

Ti ? t?ng kh? s? v? vi?c ny ph?i mang xe ra th? s?a tho tung tm nguyn nhn. T? ngy bi?t m?o ny d ?? xe c? thng v?n ch? can 2 pht l kh?i ??ng bnh th??ng.

Ngu?n : M?nh Ti?n - Vnexpress

Email In PDF.

Khng ch? tr??c T?t m ngay nh?ng ngy ??u n?m, th? tr??ng xe c? ? si ??ng h?n sau khi Chnh ph? quy?t ??nh cho gi?m l? ph tr??c b? xe c? xu?ng 2%.

 

??u n?m 2013, th? tr??ng t, ??c bi?t l t ? qua s? d?ng (xe c?) ?n nh?n tin vui khi Chnh ph? gi?m l? ph tr??c b? xe c? trn ton qu?c xu?ng 2%.

?y l m?c ph r?t th?p, ch? t??ng ???ng vi tri?u ??ng, gi?m t?i 5-6 l?n so v?i quy ??nh ?ang p d?ng hi?n nay t? 10-12%. Ch?ng h?n, v?i m?t chi?c xe Civic 2.0 AT ??i 2007 gi 530 tri?u ??ng, n?u lm th? t?c mua bn theo quy ??nh hi?n nay t?i H N?i, l? ph tr??c b? ?ng l? ph?i n?p l 12%, kho?ng 63,6 tri?u ??ng.

Đọc thêm...