VTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
Lỗi
  • XML Parsing Error at 1:250. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:149. Error 9: Invalid character

Email In PDF.

GI?I THI?U T?NG QUT V? CNG TY TNHH V?N T?I M?NH C??NG

C?n c? vo trnh ??  qu?n l ?i?u hnh c?a Ban Gim ??c v n?ng l?c c?a ton b? cng nhn vin trong  cng ty .
C?n c? vo kh? n?ng ti chnh c?a cng ty .

I . GI?I THI?U V? CNG TY :
Tn g?i : Cng ty TNHH V?n T?i M?nh C??ng
??a ch?  : S? 001 ???ng B? Sng - T? 34A - P.Ph? M?i - TP Lo Cai
M s? thu? : 5300 239 905
??ng k kinh doanh s? : 12 02 000 573 Do S? K? ho?ch v ??u T? T?nh Lo Cai c?p ngy 03 thng 01 n?m 2008.
Nghnh ngh? SXKD chnh :
- Kinh doanh v?n t?i hng ha ???ng b? (v?n t?i thi?t b? my cng trnh)
- D?ch v? c?u hng ha , thi?t b? my mc
- D?ch v? c?u h? ph??ng ti?n v?n t?i ..
??i di?n : B Quch Th? Ph??ng         Ch?c v? : Gim ??c .

II.  L?NH V?C KINH DOANH :
Cng ty l ??n v? kinh doanh trong l?nh v?c cung c?p d?ch v? v?n t?i ???ng b? : C?u v v?n chuy?n hng ha, thi?t b?, my cng trnh , c?u l?p ??t thi?t b? my mc t? t?i tr?ng nh? ??n l?n  , c?u h? tai n?n giao thng 24h/365 ngy . Vi?c v?n chuy?n hng ha thi?t b? my mc, c?u hng ha, c?u l?p ??t ph?c v? cc cng trnh v c?u h? gi?i phng  ph??ng ti?n v?n t?i b? tai n?n ?? l?u thng ???ng trong th?i gian nhanh nh?t lun l tiu ch hng ??u c?a chng ti .
?? ?p ?ng t?t cho vi?c ph?c v? khch hng,  hi?n nay Cng ty chng ti ? c ?? cc ph??ng ti?n : c?u, v?n chuy?n, c?u h? ( g?n 20 chi?c ) :
* C?u h? giao thng:  ???c trang b? ??y ?? cc d?ng ch? chuyn dng, cc thi?t b? c?u, ko, c?u h? chuyn nghi?p ph?c v? cho d?ch v? c?u h? giao thng, theo tiu chu?n qu?c t? 4S :
1. H?ng N?ng : T? 25 t?n, 50 t?n ??n 70 t?n
2. H?ng Trung : T? 5 t?n ??n 7 t?n
3. H?ng nh? : d??i 5 t?n
4. Xe c?u h? c sn chuyn ch? v sn tr??t : ph?c v? xe c s? t? ??ng, xe hai c?u
* C?u : c cc lo?i c?u : 5 t?n, 7 t?n. 25 t?n, 50 t?n, 70 t?n : ph?c v? c?u hng ha, thi?t b?,  c?u l?p ??t, tho d? thi?t b? .
* V?n chuy?n : C cc lo?i xe : Chuyn dng , xe ??u ko, r?moc : Ph?c v? v?n chuy?n hng ha, thi?t b?, my cng trnh t? t?i tr?ng nh? ??n n?ng.
+ 01 xe bn t?i : Ph?c v? cng tc c?u h? c?u n?n .
Theo ? pht tri?n c?a th? tr??ng, nhu c?u c?a cc ??n v? CSGT, cc cng ty B?o Hi?m, cc Garage , cc Cng ty v Doanh Nghi?p l?n nh? trn ??a bn, trong v ngoi t?nh .Cng ty chng ti ?ang m? r?ng quy m v nng cao ch?t l??ng d?ch v? c?a mnh , pht tri?n cc ph??ng ti?n c?u h?ng n?ng c?u l?p ??t ph?c v? cc cng trnh l?n .  Cng ty chng ti hi?n ?ang nh?p thm cc ph??ng ti?n my mc ph?c v? ?p ?ng m?i nhu c?u c?a khch hng .
* Nhn l?c : Cng ty chng ti c t?ng c?ng 30 nhn vin trong ? : 24 cng nhn vin tr?c ti?p ?i?u hnh ph??ng ti?n lnh ngh? v 6 nhn vin thu?c b? ph?n qu?n l, ?i?u hnh .
V?i m?t ??i ng? bao g?m cc ph??ng ti?n v nhn l?c nh? trn Cng ty chng ti lun b?o ??m ph?c v? khch hng trong th?i gian nhanh nh?t , thi ?? ph?c v? t?n tnh, b?o qu?n hng ha  my mc thi?t b? c?ng nh? ph??ng ti?n v?n t?i m?t cch t?t nh?t  .
Khi c nhu c?u v? c?u, v?n chuy?n hng ha, my mc, thi?t b?, c?u h? giao thng qu khch ch? c?n t?i tr?m ?i?n tho?i g?n nh?t  ho?c s? d?ng ?i?n tho?i di ??ng l b?n c th? lin h? v?i chng ti 24/24gi? , 365 ngy/n?m ( 24/365 ngy ): n?u ch?a c s? ?i?n tho?i c?a chng ti b?n c th? g?i t?ng ?i ( 020) 1080 ?? ???c cung c?p s? ?i?n tho?i c?a chng ti, ho?c g?i tr?c ti?p cho chng ti qua cc s? ?i?n tho?i sau :
Hotline : 01292 911 911  . Anh C??ng - Tr??ng Phng kinh doanh
0913 323 963    . Anh Phong - ?i?u hnh xe .
S? ?i?n tho?i : 0203 832 176  - V?n phng
0203 830 156  - Fax .    
Email : Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Website : V?ntaim?nhcuong.com.vn