VTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
Lỗi
  • XML Parsing Error at 1:250. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:149. Error 9: Invalid character

Email In PDF.

?ang ch?y trn ???ng, xe khch cao c?p tng ph?i xe container ch?y c?t m?t lm hng ch?c hnh khch ngon gi?c b?ng gi?t mnh b?i ti?ng ??ng l?n, nhi?u ng??i b? h?t v?ng xu?ng sn xe.

3h30 sng nay, xe gi??ng n?m cao c?p lo?i 52 ch? c?a hng Vi?t Tn Pht ch? 39 hnh khch t? Gia Lai v? B?n xe Mi?n ?ng (TP.HCM), ??n cao t?c M? Ph??c - Tn V?n (TP Th? D?u M?t, Bnh D??ng) ? va ch?m v?i xe container lo?i 40 feet. Tai n?n lm nhi?u hnh khch b? th??ng ???c ??a ?i c?p c?u.

Đọc thêm...

Email In PDF.

Sng nay 26/6, m?t chi?c t b?n ch? hi?u Nissan khi ?ang l?u thng trong n?i TP C?n Th? th b?t ng? b?c chy khi?n nh?ng ng??i trong xe v ng??i ?i ???ng m?t phen h va.

V? vi?c x?y ra vo kho?ng 10h sng nay ngay tr??c siu th? Co.opMart C?n Th? trn tuy?n ??i l? Ha Bnh (qu?n Ninh Ki?u). Chi?c t BKS 65K-1767 do ti x? Nguy?n H?u H?u (25 tu?i, ng? qu?n Bnh Th?y) ?i?u khi?n ?i t? h??ng H?u Giang v? trung tm TP C?n Th?.

Đọc thêm...

Email In PDF.

Di?n ?n Vui v?i t (otofun) - A nh c?u h? ?? l t?n ti?n .

Ngy 18/05/2013, ba ??n v? Vietinbank, Cng ty c? ph?n t vui v C?u h? 116 ? ??t ???c m?t th?a thu?n chung mang tnh ??t ph cho ng??i s? d?ng t t?i khu v?c H N?i v cc t?nh l?n c?n.

Cng ty CP t vui l ch? qu?n c?a di?n ?n t l?n nh?t Vi?t Nam OtoFun.net, hi?n di?n ?n ny ?ang c t?i hai tr?m ngn thnh vin. Di?n ?n nh? m?t x h?i thu nh? c?a nh?ng ng??i khng phn bi?t tu?i tc, khng phn bi?t thnh th? hay nng thn, nam hay n?, ??n gi?n ch? l h? c chung m?t s? thch l t.

Đọc thêm...

Email In PDF.

T? ngy 1/7/2012, l? ph ??ng k, c?p bi?n ph??ng ti?n thi cng (xe my chuyn dng) s? t?ng 20.000 - 50.000 ??ng so v?i m?c thu c?.

?y l quy ??nh trong Thng t? s? 73/2012/TT-BTC s?a ??i, b? sung Thng t? s? 76/2004/TT-BTC ngy 29/7/2004 c?a B? Ti chnh, h??ng d?n ch? ?? thu, n?p v qu?n l, s? d?ng ph, l? ph trong l?nh v?c giao thng ???ng b?.

Đọc thêm...

Các bài viết khác...

Trang 1 trong tổng số 2